OsoitePorkkanapolku 9
50100 Mikkeli
GSM:Tarja 050 566 9633
GSM:Jari 050 543 2172
Puhelin:015 177 237
Email:havia@suomi24.fi

Toimintaperiaatteet

Porkkanapirtissä lapset ja nuoret kohtaamme sekä yksilöinä että yksilöllisesti, ammattieettisiä sekä alaa koskevien eri säädöksien-, että lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteita noudattaen. Aikuiset ovat aidosti läsnä omalla persoonallaan, todella keskittyen kuuntelemaan, ohjaamaan, opettamaan, avustamaan ja kasvattamaan. Toiminnassa huomioimme lasten ja nuorten iän sekä heidän henkisen kehitystasonsa, heidän erityispiirteensä, persoonallisuutensa, uskonnollisen tai etnisen taustansa sekä tieto- ja taitotasonsa. Lapsia kannustamme ilmaisemaan omia mielipiteitään ja tunteitaan. Kasvatusmenetelmänä käytämme ohjaavaa kasvatusta. Työotteessamme kuvastuvat ohjaavat, kuntouttavat sekä lapsen selviytymistä tukevat menetelmät.

Porkkanapirtissä jokaiselle lapselle tehdään yksilöllinen sekä tavoitteellinen hoito- ja kasvatussuunnitelma, jossa määritellään lapsen tarvitsemat hoidot ja palvelut perushoidon lisäksi. Jokaisen lapsen tilanne kartoitetaan yksilöllisesti, hänen omista tarpeista lähtien. Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen puolen lisäksi lapsen erityiset pedagogiset tarpeet kartoitetaan. Porkkanapirtissä teemme tavoitteellista ja suunnitelmallista yhteistyötä huoltajien ja läheisten kanssa. Tämän yhteistyön pohjana on sosiaalitoimen ja huoltajien kanssa sovitut päämäärät.

Toiminta Porkkanapirtissä on aikuisjohtoista, vastuullista kasvatus toimintaa. Perhekotivanhemmat ovat sitoutuneet kasvatustehtävään. Vastuullisen kasvatuksen näemme kolmijakoisena tehtävänä: rajat, rakkaus sekä rohkaisu elämäntaitoihin, joissa jokaisen kasvatuksen osa on tasapainossa muihin nähden.

  • Rajat auttavat lasta oppimaan yhteiselämän säännöt. Perhekotivanhemmat asettavat kaikkien lasten käyttäytymiselle selkeät, johdonmukaiset rajat ja he valvovat niiden noudattamista. Sitä mukaan kuin kunkin lapsen itsehallinta ja taidot kasvavat, vastuu siirtyy vähitellen hänelle itselleen.

  • Rakkaus merkitsee hyväksynnän viestittämistä lapselle niin, että hän ymmärtää olevansa rakastettu ja hyväksytty omana itsenään. Jokaisen lapsen on tärkeä saada kokea, että hän tuottaa iloa lähimmilleen.

  • Rohkaisu elämäntaitoihin on kasvatuksen suunnitelmallinen osa, joka auttaa kutakin lasta oppimaan elämässä tarvittavia taitoja, rakenteita, järjestystä ja tapoja sekä ymmärtämään ihmisten välisiä suhteita.

Porkkanapirtissä toimimme perhekeskeisesti ja hyvin kodinomaisesti. Toiminnassamme korostuu terveen elämän ja liikunnan merkitys sekä työkasvatus. Liikunnan tarkoitus on lisätä itseluottamusta, itsevarmuutta ja kehittää lapsen persoonallisuutta. Tavoitteena ei ole motorisesti tasokkaat suoritukset vaan, että lapsi oppii erilaisten liikuntatilanteiden avulla, kuinka tulla toimeen itsensä, ympäröivän materiaalin ja sosiaalisen ympäristön kanssa.

Leikin, opetuksen, ohjauksen ja perushoidon ohella työkasvatus on eri kasvatusmenetelmistä korostuneesti käytössä. Työkasvatuksella pyrimme sijoitetun lapsen nopeaan integroitumiseen, yhteisöllisyyteen, vuorovaikutussuhteen kehittymiseen, erilaisten taitojen oppimiseen, elämän hallintaan sekä ajastaan omatoimisuuden lisäämiseen ja vastuun ottamiseen.

Toimintaperiaatteidemme tavoitteena on kasvattaa lapsista sellaisia kansalaisia, että heillä olisi hyvä itsetunto. Heillä olisi realistinen käsitys oikeasta ja väärästä. He olisivat rehellisiä, suvaitsevia ja heillä olisi hyvät käyttäytymistavat. He olisivat yhteistyökykyisiä ja kokisivat yhteisöllisyyttä niihin ryhmittymiin, joihin he kuuluvat esim. perheen, harrastuksen, työskentelyn ym. kautta. Heillä olisi myös terveet elämäntavat ja riittävästi rohkeutta noudattaa niitä. He olisivat myös vastuuta ottavia ja kantavia, niin itsestä kuin muistakin. Mutta ennen kaikkea he olisivat kriittisiä, heillä olisi kykyä arvioida omia ja muiden mielipiteitä ja toimintoja.